Pre koho to robíme?

Priami príjemcovia sú žiaci základných škôl a osemročných gymnázií celého Slovenska.

Nepriami príjemcovia :

  • pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci základných škôl a osemročných gymnázií
  • predstavitelia jednotlivých športových klubov mesta
  • rodičia a ostatná široká verejnosť

Hlavným dôvodom výberu cieľovej skupiny je vysoká rizikovosť ohrozenia detí v pubertálnom veku drogovou závislosťou. Hlavným dôvodom výberu aktivít na dosiahnutie cieľov projektu je fakt, že spomínané loptové hry majú v rámci spoločnosti silnú tradíciu vo vrcholovej aj rekreačnej podobe. Rozvíjajú vyššie spomenuté fyzické a psychické aspekty jednotlivcov aj kolektívov.

Celkovým cieľom projektu je :

  • protidrogová prevencia na školách prostredníctvom záujmovej športovej činnosti organizovaním basketbalovej, hádzanárskej, futsalovej, volejbalovej, florbalovej súťaže a súťaží mladších žiakov vo vybíjanej
  • zlepšenie kondície žiakov základných škôl
  • podpora koncentrácie, tvorivosti, tímovej spolupráce a zmyslu pre fair play
  • vybudovanie spolupatričnosti medzi vekovo rozdielnymi jedincami v rámci športovania oboch pohlaví v jednom tíme. To isté i v jednom druhu športu v rámci obce alebo mesta.

Súťaže doplníme o prednášky a besedy – špecifický cieľ projektu :

  • presvedčiť mladých ľudí pozitívnymi príkladmi, že pravidelné športovanie môže mať na ich budúcnosť podstatne lepší vplyv, ako upísanie sa drogám;
  • ukázať mladým ľudom efektívne využitie voľného času pre ich zdravie a kondíciu, podporiť intenzívnejšie využívanie súčasných tréningových možností pre deti základných škôl /telocvične, ihriská, sídliskové priestranstvá/, angažovať učiteľov telesnej výchovy a trénerov, dosiahnuť tak zmenu v spôsobe trávenia voľného času mládeže;
  • pritiahnuť k športovaniu amatérov a deti, ktoré by sa inak športovaniu vyhýbali .

Na podporu tohto špecifického cieľa chceme využiť spojenie so špičkovými slovenskými športovými klubmi mužov i žien tak, aby nám športové vzory pomohli formovať budúcnosť mladej generácie.