Poprad Basketbal - Propozície

Žiacka liga mesta Poprad v basketbale starších žiakov

A) Všeobecné ustanovenia

 1. Vyhlasovateľ: OZ „Zober loptu, nie drogy“, Mesto Poprad
 2. Organizátor: OZ „Zober loptu, nie drogy“ v spolupráci s Referátom mládeže a športu MsÚ Poprad a Základnými školami. Jednotlivé turnaje organizujú všetky školy v skupine v poradí ako sú uvedené. Finále: ZŠ s MŠ Komenského Poprad.
 3. Termíny: skupiny: 14.1.2013 – 14.3.2013. finále ŽLMP: ZŠ s MŠ Komenského Poprad – apríl 2013. Organizátor turnaja určí a dohodne termín a začiatok zápasov telefonicky.
 4. Kategórie: žiaci základných škôl a 8r. gymnázií narodení 01.01.1997 a ml.
 5. Skupiny:
 1. ZŠ Komenského PP „B“, ZŠ Veľká, ZŠ Sp. Sobota, ZŠ Tajovského.
 2. ZŠ Jarná, ZŠ Francisciho, ZŠ Letná.

Nasadenie a žrebovanie skupín ŽLMP sa uskutočnilo 8.1.2013.

 1. Ekonomické zabezpečenie: náklady hradí mesto Poprad.

B) Technické ustanovenia

 1. Účastníci: družstvo tvorí 12 hráčov a 1 vedúci.
 2. Podmienky účasti: súpiska na predpísanom tlačive, predložená pri prezentácii, musí byť potvrdená riaditeľom školy. V prípade družstva ZŠ Komenského „B“ tvoria družstvo hráči, ktorí nehrajú v hernom ročníku 2012/2013 basketbalovú ligu st. žiakov v BKM a registrovaní hráči max. zo 6. a 7. ročníka.
 3. Pravidlá: súťaží sa podľa platných pravidiel SBA pre žiakov.
 4. Hrací systém: v skupinách i finále každý s každým.
 5. Prihlášky: školy boli zaradené do súťaže na základe oficiálnej prihlášky na začiatku šk. roka 2012/2013.
 6. Postup: do finále ŽLMP postupujú prví dvaja z I. skupiny a víťaz II. skupiny.
 7. Protesty: podať do 15 min. po skončení zápasu, s vkladom 5,– €.

C. Rôzne ustanovenia

 1. Za zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúca škola. Organizátor zabezpečí lekárničku. Prípadné poistenie účastníkov jednotlivých kôl je v kompetencii a na rozhodnutí vysielajúcej školy. Každý účastník musí mať preukaz poistenca.
 2. Rozhodcov určí organizátor obv. kola z radov skúsených učiteľov TV. Rozhodcov na finále určí organizátor.
 3. Organizátori jednotlivých turnajov zašlú na MsÚ spolu s výsledkami aj súpisky, na ktorých školy môžu uviesť aj náhradníkov (spolu max 15 hráčov) aby mohli dostať od OZ ZLND dresy aj hráči, ktorí nastúpia v ďalších turnajoch.