Košice Minifloorbal - Propozície

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

VYHLASOVATEĽ: Občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“

ORGANIZÁTOR: ŠK BLAKOT – FbO Florko Košice v spolupráci so SŠG Užhorodská 39 v Košiciach a OZ „Zober loptu, nie drogy“

RIADITEĽ SÚŤAŽE: Mgr. Pavol Blaško

REGISTRÁCIA ŠKÔL Školy sa do súťaže registrujú prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je k dispozícii TU (registračné údaje sú potrebné na riadne zabezpečenie súťaže).

TERMÍN: Upresní organizátor podľa počtu prihlásených škôl.

MIESTO KONANIA: Mestská hádzanárska hala, Alejová 2, Košice

ÚČASTNÍCI: Žiaci základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. V každom družstve môžu reprezentovať školu maximálne 2 registrovaní hráči v poli + brankár. Družstvo tvorí 10 hráčov a 1 resp. 2 vedúci. Družstvo je zostavené výlučne zo žiakov jednej školy. Dievčatá môžu tvoriť samostatné družstvo alebo môžu štartovať v chlapčenských družstvách v ľubovoľnom počte.

KATEGÓRIE

1. MINIFLORBAL:
žiaci prihlásených škôl 1. – 4. ročník (narodení 2002 – 2006)
Hrací systém : 3 + 1 ( 3 hráči v poli + 1 brankár), zmenšené bránky o 30 cm.

RÁMCOVÝ ČASOVÝ PROGRAM:
11:45 – 12:00 prezentácia družstiev, kontrola súpisiek
12.00 – 12:10 porada vedúcich, rozlosovanie
12:10 – začiatok turnaja nástupom družstiev, spresnenie pravidiel hracieho systému
15:00 – koniec turnaja

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA

VÝSTROJ: Družstvo štartuje v jednotných a očíslovaných dresoch, ktoré družstvá obdržia pri prezentácii. Vhodná športová obuv(nie s čiernou podrážkou). Brankár musí mať povinnú brankársku výstroj ( prilba, nohavice).V prípade potreby br. výstroj bezplatne požičiame.

HRACÍ SYSTÉM: Určí sa podľa počtu prihlásených družstiev.

HRACÍ ČAS: Doporučený čas – 2×10 minút – hrubý (záleží na počte družstiev, usporiadateľ má právo zmeny).

PODMIENKA ŠTARTU: Registrácia a oficiálna súpiska potvrdená riaditeľom školy.

PRAVIDLÁ: Hrá sa podľa platných pravidiel florbalu SZFB a propozícií.

NÁMIETKY: Je potrebné podať riaditeľovi súťaže do 15 minút po ukončení sporného zápasu. Rieši ich hracia komisia, ktorej zloženie bude oznámené družstvám pri začatí celej akcie.

HODNOTENIE: Po zápase s nerozhodným výsledkom nasledujú tri trestné strieľania, ďalej po jednom až do rozhodnutia. V prípade rovnosti bodov o poradí rozhoduje:

  • body zo vzájomných zápasov,
  • skóre zo vzájomných zápasov,
  • celkové skóre,
  • vyšší počet všetkých strelených gólov,
  • žreb

ROZHODCOVIA: Rozhodcov s platnou licenciou zabezpečí organizátor.

CENY: Družstvá umiestnené na prvých troch miestach v jednotlivých kategóriách diplomy a vecné ceny.

POISTENIE: Účastníci školských športových súťaží musia mať so sebou kartu poistenca a za poistenie zodpovedá vysielajúca organizácia.

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE: stolík, ukazovateľ skóre, zdravotnícka služba

OBČERSTVENIE: Zabezpečí organizátor.

EKONOMICKÉ ZABEZPEČENIE: Družstvá štartujú na vlastné náklady.

INFORMÁCIE:
Damián Exner – riaditeľ OZ, tel.: 0907937197; projekt@zoberloptu.sk
Pavol Blaško – koordinátor, tel.:0915865378; blasko.ssg@centrum.sk

UPOZORNENIE: Dozor nad žiakmi zaisťuje v plnom rozsahu a po celú dobu súťaže vysielajúca škola. Organizátor nezodpovedá za stratu vecí ponechaných v šatni!

POZNÁMKA: Organizátor si vyhradzuje právo zmien bez porušenia pravidiel.