Spišské Podhradie Športové Hry DD - Propozície

Propozície ku konaniu 23. ročníka Športových hier detí z detských domovov na Slovensku v roku 2013

Usporiadateľ športových hier : Únia pracovníkov detských domovov Spoločnosť priateľov detí z detských domovov
Úsmev ako dar NESTLÉ Slovensko, s r.o.

Termín a miesto konania regionálnych športových hier – atletických disciplín a loptových hier: Podľa dohody riaditeľov detských domovov v jednotlivých regiónoch:

Pre Západoregión je organizátorom  Detský domov Štúrovo, Nám. Slobody 13 – 15. jún 2013 (detské domovy z regiónu Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín)

Pre Stredoregión je organizátorom Detský domov Hriňová, Podpolianska 171 – 8. jún 2013 (detské domovy z regiónu Banská Bystrica, Žilina)

Pre Východoregión je organizátorom Detský domov Spišské Vlachy – 1. jún 2013 (detské domovy z regiónu Prešov, Košice)

Regionálne kolá súťaží v stolnom tenise sa uskutočnia mimo uvedených termínov, na základe rozhodnutia organizátora regionálnych športových hier, avšak musia sa uskutočniť do konania regionálnych športových hier.

Termíny regionálnych stolnotenisových súťaží:
Západoregión – Štúrovo dňa 27. apríl 2013
Stredoregión – Hriňová dňa 9. marec 2013
Východoregión – Spišské Vlachy dňa 26. marec 2013

Prihlášky zasielať na adresu organizátora príslušného regiónu – riaditeľa príslušného detského domova mail-om, listom, faxom, v termíne NAJNESKOR:
- do 15. marca 2013 stolný tenis
- do 17. mája 2013 atletika a loptové hry

kontaktný zamestnanec:
Mgr. Marek Filip – 0915 894 111
Mail : ded.spvlachy@gmail.com
Fax: 053 / 2433029
Adresa: Detský domov Spišské Vlachy, Lipová 13, 053 61 Spišské Vlachy, riaditeľka Mgr. Blanka Vargová – 0910 928 659

Adresy organizátorov:

 1. Detský domov Štúrovo, Nám. Slobody 13, riaditeľ Ing. Ján Papšo, tel. 036/7511110, 0905 744 182, e-mail: dedsturovo@stonline.sk
 2. Detský domov Hriňová, Podpolianska 171, riaditeľ Mgr. Miroslav Bahleda, tel. 045/2433002, 0903 478 603, e-mail: ded.hrinova@post.sk
 3. Detský domov Spišské Vlachy, Lipová 13, riaditeľka Mgr. Blanka Vargová, tel. 053/2433024, 0910 928 659, e-mail: ded.spvlachy@gmail.com
 4. Detský domov Kolárovo, Ján Jankovič, tel.0917 980 088, e-mail:jankoded@gmail.com

Termín a miesto konania celoslovenských športových hier – atletické disciplíny a loptové hry:
21. júna 2013 Bratislava, športový areál Fakulty telesnej výchovy a športu, Lafranconi. K organizácii celoslovenských športových hier budú zaslané osobitné pokyny po uskutočnení regionálnych kôl.

Termín a miesto konania celoslovenských športových hier – stolný tenis:
4.máj 2013 v Detskom domove Kolárovo. K organizácii celoslovenského kola stolnotenisovej súťaže budú zaslané osobitné pokyny po uskutočnení regionálnych kôl.

Termín a miesto konania medzinárodných športových hier: 28. – 30. júna 2013 v Bratislave, športový areál Fakulty telesnej výchovy a športu, Lafranconi. Zoznam účastníkov medzinárodných športových hier aj s organizačnými pokynmi bude spracovaný po celoslovenských športových hrách dňa 24. júna 2013 spolu s organizáciou sústredenia športovcov a zaslaný riaditeľovi príslušného detského domova, ktorého dieťa sa medzinárodnej súťaže zúčastní. Zúčastnené štáty: Česká republiky, Maďarsko, Rumunsko, Slovenská republika. Osobitné organizačné pokynu budú včas spracované.

Športy:

Atletika,  loptové hry, stolný tenis
Žiačky a žiaci 17 roční, rok narodenia 1996 – horná veková hranica, dolná veková hranica je bez obmedzenia Súťažiaci musia mať so sebou občiansky preukaz, nakoľko bude potrebný pri prezentácii. V prípade, že OP mať nebudú, nebudú pripustení k súťažiam. Občiansky preukaz si môže vyžiadať aj súper pri kontrole veku daného hráča.

Disciplíny :

Žiačky
beh na 100 m
beh na 800 m
skok do výšky
skok do diaľky
vrh guľou – 3 kg
štafeta 4×100 m

Žiaci
beh na 100 m
beh na 1500 m
skok do výšky
skok do diaľky
vrh guľou – 4 kg
štafeta 4×100 m

Minifutbal:
Chlapci 5 + 1 + 3 náhradníci,
Hráčom nie je povolené hrať v kopačkách, ako obuv sú dovolené tramky, botasky alebo halovky !
Zodpovedný : Mgr. Marek Filip, 0915 894111

Volejbal:
Dievčatá 6 + 2 náhradníčky

Stolný tenis:
Chlapci + dievčatá
Súťaž jednotlivcov chlapcov – 1 chlapec
Súťaž jednotlivcov dievčat – 1 dievča
Súťaž zmiešaných dvojíc v zložení: 1 chlapec – 1 dievča

Z každej súťaže v stolnom tenise na Slovensko postupujú prví dvaja.

V rámci regionálnych a celoslovenských športových hier bude samostatne hodnotená súťaž o najúspešnejší detský domov v účasti detí a umiestnení detí na športových hrách. Víťazný detský domov dostane putovný pohár ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Bodové hodnotenie detských domov bude nasledovné : za každého účastníka športových hier bude udelený detskému domovu jeden bod Za umiestnenie v súťažiach regionálnych a celoslovenského kola športových hier vo futbale, volejbale, štafete a miešanej štvorhre budú udelené nasledovné body :

 1. miesto – 14 bodov
 2. miesto – 10 bodov
 3. miesto – 8 bodov
 4. miesto – 6 bodov
 5. miesto – 4 body
 6. miesto – 2 body

Za umiestnenie v súťažiach v regionálnych a celoslovenského kola športových hier atletické disciplíny (okrem štafety), stolný tenis jednotlivci budú udelené nasledovné body :

 1. miesto – 7 bodov
 2. miesto – 5 bodov
 3. miesto – 4 body
 4. miesto – 3 body
 5. miesto – 2 body
 6. miesto – 1 bod

Za postup na medzinárodné športové hry získa každý účastník v disciplíne, ktorú reprezentuje, dvojnásobný počet bodov, ktorý sa pripíše príslušnému detskému domovu. (Napr. ak sa reprezentant na Slovensku umiestni na 1. mieste v hode guľou, čiže postupuje na medzinárodné preteky pripíše sa príslušnému detskému domovu + 14 bodov. Ak je to reprezentantka volejbalu, pripíše sa za 1. Miesto detskému domovu + 14 bodov).

Súčet všetkých bodov získaných v regionálnych hrách a na celoslovenských hrách určí víťaza putovného pohára MPSVR SR.

Upozorňujeme organizátorov jednotlivých regionálnych kôl, že jeden pretekár môže štartovať max. v dvoch atletických disciplínach a štafete + v loptových hrách.

Príklad :
Reprezentant futbalového družstva môže štartovať v behu na 100 m a 1 500 m a v štafete, alebo na 100 m a skok do diaľky a štafeta a loptové hry.
Tie isté podmienky platia aj pre reprezentantky volejbalového družstva.

Po ukončení regionálnych kôl športových hier, aj stolného tenisu, organizátori zašlú výsledkovú listinu pre spracovanie nominačnej listiny na Slovensko ihneď po ich ukončení, najneskôr však v termíne do 17. júna 2013 aj s nomináciou stolného tenisu na adresu : siposova@employment.gov.sk, resp. odovzdajú ihneď po ukončení regionálneho kola športových hier.

Na štart budú pripustení iba pretekári s vhodným športovým oblečením a obuvou (nie bežné oblečenie na denné nosenie!!!)
Platí to aj pre stolný tenis (tričko nesmie byť biele, nesmú byť šľapky ale tenisky a vhodné šortky a pod.).

Upozorňujeme účastníkov na zákaz fajčenia v telocvičniach a celom športovom areáli počas športových hier. Pri porušení zákazu fajčenia bude družstvo diskvalifikované !

Maximálny počet prihlásených detí z jedného detského domova je 30.
Maximálny počet prihlásených detí z jedného detského domova na jednotlivú atletickú disciplínu je 4.
Maximálny počet prihlásených detí z jedného detského domova na stolný tenis je 4 (2 chlapci + 2 dievčatá).

Každý organizátor regionálnych športových hier si stanoví čas a miesto pred začatím športových hier (kancelária) na uskutočnenie prezentácie pretekárov uvedenej na štartovacej listine, ktorú zašle každý zúčastnený detský domov organizátorovi hier a súčasne overí príslušnú vekovú kategóriu, prípadne udelí športovcom štartovné čísla.

Súčasne každý organizátor vo svojich pokynoch stanoví napr. základné výšky v skoku do výšky a ich zvyšovanie, určí počet pokusov v diaľke, guli.

Organizátor športových hier sám stanoví spôsob ocenenia športovcov na 1. – 3. mieste – buď diplom, medaila.

Stravovanie detí a dopravu hradí vysielajúci detský domov zo svojho rozpočtu.

Prezentácia na Slovenské športové hry je podľa výsledkov z regionálnych športových hier, tzn., že v ľahkoatletických disciplínach postupujú prví traja v poradí podľa výsledkovej listiny. V loptových hrách vrátane stolného tenisu postupujú prvé dve družstvá.

V prípade neúčasti pretekára umiestneného na 1., 2. alebo 3. mieste v regionálnych kolách, môže postúpiť na celoslovenské preteky ďalší v poradí.

Volejbal a futbal na slovenskom kole bude reprezentovať za príslušný región výber najlepších hráčov – hračiek regiónu.

Protesty voči rozhodnutiu rozhodcov môže podať iba vedúci organizátor za príslušný detský domov, ktorý je uvedený v súpiske u predsedu rozhodcovskej komisii s vkladom 3,30 €, a to do 15 minút od vyhlásenia výsledkov. V prípade opodstatneného protestu sa peniaze vrátia, ak protest bude neopodstatnený, vložená suma ostáva ako vklad pre Úniu pracovníkov detských domovov.

Spracovala:
Mgr. Marcela Šípošová e-mail: siposova@employment.gov.sk, tel. 0918 426 811
Bc. Emil Malárik, tel. 0917 460 807

Za DeD Spišské Vlachy: Mgr. Blanka Vargová, riaditeľka DeD, 0910 928 659, e-mail: ded.spvlachy@gmail.com

Metodika k športovým hrám

Stolný tenis
Chlapci – dvojhra a štvorhra
Dievčatá – dvojhra a štvorhra
Systém dvojhry: každý s každým, t.j. chlapec – chlapec, dievča – dievča
Systém štvorhry – mix – 1 chlapec + 1 dievča oproti 1 chlapec + 1 dievča, po odohratí dvojhier hrá sa na dva víťazné sety (2:0, 2:1)
Podľa pravidiel víťazstvo v sete získava ten hráč, ktorý prvý dosiahne 11 bodov, v prípade stavu 10 : 10 víťazstvo získava ten hráč, ktorý prvý dosiahne dvojbodový rozdiel
Podanie sa mení podľa pravidiel v stolnom tenise, za stavu 10 : 10 sa podáva striedavo ak sa hrá (po stave setov 1:1) tretí set, pri každom získaní 5 bodov dochádza k výmene strán
Použitie bieleho trička nie je dovolené, povinné športové oblečenie a športová obuv(nie kopačky) do telocvične vstup iba v prezuvkách !

Minifutbal
Počet hráčov 5+1
Družstvo tvorí 6 hráčov + 3 náhradníci
Mini futbal sa hrá systémom bleskového turnaja , hrací čas po dohode účastníkovi
Pri rozohrávaní (začiatok hry, trestný kop, rohový kop) musí byť medzi loptou a súperom vzdialenosť najmenej 5 m
Brankár sa nesmie dotknúť lopty vhodenej z autu, ani prihrávky nohou (tzv.malá domov)
Brankár môže hodiť loptu do hry, pričom môže loptuhodiť až na súperovú stranu, teda cez polovicu ihriska
Lopta hodená brankárom, alebo lopta vhodená z autu (ak sa jej nedotkol iný hráč) a prešla bránkovou čiarou, neznamená gól
Tresty v hre : vylúčenie na 2 minúty, vylúčenie na 5 minút, vylúčenie do konca zápasu
Blesková (lietajúca ) výmena hráča počas hry sa môže uskutočniť iba v jeho 3 metrovej zóne výmeny
Výmena brankára sa môže uskutočniť len po prerušení hry. Hráč v poli môže striedať brankára len so súhlasom rozhodcu
Ako obuv je dovolené halovky, botasky

Volejbal
Počet hráčov 6
Družstvo tvorí 6 hráčok + 2 náhradníčky
Systém hry : na 2 víťazné sety (2:0, 2:1, )
Bodovanie setov: priebežné bodovanie – každá chyba je v prospech súpera
Po každej pokazenej lopte zahráva súper
Ak sa lopta dotkne siete a prejde na druhú stranu, loptá je platná – je v hre
Prvé 2 sety sa hrajú do 25 bodov, 3. Set do 15 bodov
Set je vyhratý, keď je dosiahnutý rozdiel 2 bodov, za stavu 25 : 24 sa hrá ďalej , až po získaní rozdielu 2 bodov
V prípade päťsetového zápasu sa za stavu 17 : 16 hra končí
Každé družstvo má nárok v každom sete na 2 timeout-y (v každom sete 2+2=4)

Výška
4 pokusy
U dievčat sa začína výškou 110 cm , zvyšuje sa po 5 cm
Od výšky 125 cm sa zvyšuje po 3 cm
U chlapcov sa začína od 120 cm, zvyšuje sa po 5 cm
Od výšky 140 cm sa zvyšuje po 3 cm

Diaľka
6 pokusov

Guľa
6 pokusov
Dievčatá hádžu 3 kg guľou
Chlapci 4 kg guľou

Štafety
4×100 m chlapci aj dievčatá
Tolerancia 1 chybného štartu
Odovzdávacie územie je 20 m