Levoča Streetfutbal - Propozície

TURNAJ vo futbale ZMIEŠANÝCH DRUŽSTIEV ZŠ LEVOČA 2013

Usporiadateľ : CVČ OLYMP (Levoča), OZ „Zober loptu, nie drogy“

Miesto konania : Športový areál sidl. Západ za športovou halou, Levoča

Termín : 4.7. 2013

Kontaktné údaje na organizátora :
Mgr. Ján Košík, Bc. František Rovder
Mobilný telefón – 0910 867 401
Email – cvcolymp@centrum.sk

Podmienka účasti :

  • Družstvo tvorí 6 hráčov hra sa systémom 4+1,
  • Turnaja sa môžu zúčastniť žiaci a žiačky LEN 1.a 2. stupňa ZŠ, družstva možu byť miešané / koedukované/,
  • Technické, priestorové a materiálne podmienky zabezpečí organizátor turnaja,
  • Lopty č. 4 do hry zabezpečuje organizátor.

Prezentácia : V deň konania od 9–00 do 10.00 hod v CVČ.

Časový harmonogram :
Prezentácia družstiev – 9.00
Technická porada – 10.00 do 10.15
(Technickú poradu vedie hlavný organizátor a rozhodca, ktorí upozornia vedúcich družstiev na všetky podmienky, práva a povinnosti súťažiacich, ako aj na oprávnený a neoprávnený štart športovca.)
Turnaj podľa rozlosovania so začiatkom – 10.30 hod

Občerstvenie : Pitný režim pre hráčov počas turnaja, zabezpečuje organizátor.

Poistenie : Účastníci sa zúčastňujú na vlastné individuálne poistenie. Každý účastník je povinný priniesť si originál preukaz poistenca, ktorým sa bude musieť preukázať v prípade potreby!

Zdravotná starostlivosť : Organizátor turnaja je povinný zabezpečiť počas turnaja LEKARNIČKU.

Technické ustanovenia

Výstroj :
Družstvo musí mať jednotné dresy. Organizátor zabezpečí rozlišovačky.
Súťažiaci musia mať vhodnú obuv na umelú trávu. Nesmú byť kopačky s vymeniteľnými štupľami. Organizátor nie je povinný zabezpečiť pre tímy lopty na rozcvičenie.

Pravidlá a predpisy :
Dodržiavajú sa platné pravidlá minifutbalu, uvedené v týchto propozíciách a propozíciách súťaže.
Žrebovanie prebehne pred začiatkom turnaja na technickej porade.

Protesty :
Je potrebné podať organizátorovi obvodného kola do 15 minút po ukončení sporného zápasu písomne s vkladom, ktorého výšku určí organizátor. Pri zamietnutí protestu prepadá vklad organizátorovi obvodného kola. Verdikt vynesie organizátor obvodného kola v súlade s pravidlami futbalu a propozíciami súťaže.

Systém súťaže :
Pri vyššom počte prihlásených družstiev sa bude hrať na viacerých ihriskách súčasne podľa možností organizátora.

Hodnotenie :
Podľa platných pravidiel minifutbalu.
Vyšší počet získaných bodov, výsledok vzájomného stretnutia (stretnutí), vyšší počet strelených gólov zo všetkých stretnutí, rozdiel gólov zo všetkých stretnutí, podiel gólov zo všetkých stretnutí, žreb.
V zápasoch o umiestnenie (o určenie postupujúceho) sa v prípade nerozhodného výsledku kopú kopy zo značky pokutového kopu (5) až do rozhodnutia.

Hracia doba : 2×15 minút, prestávka medzi dvoma polčasmi 5 minút.

Rozhodcovia :
Organizátor zabezpečí na každé ihrisko jedného kvalifikovaného rozhodcu (prípadne učiteľa TV).

Ceny :
Ceny odovzdané hráčom zabezpečuje organizátor obvodného kola v spolupráci s občianskym združením "ZOBER LOPTU NIE DROGY“.

Poznámka :
Za odložené veci účastníkov turnaja organizátor a usporiadateľ nezodpovedajú.
Všetci účastníci v plnej miere budú rešpektovať pokyny organizátora, s ktorými sa oboznámia pred začiatkom turnaja.
Odporúčame, aby si družstvá priniesli vlastné pitie.