Kežmarok Volejbal dvojíc - Propozície

Turnaj vo volejbale dvojíc základných škôl- dievčatá

„ZOBER LOPTU, NIE DROGY“pre školský rok 2013 – 2014

Všeobecné ustanovenia

Vyhlasovateľ : Občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“

Organizátor : ZŠ Nižná brána Kežmarok

Spoluorganizátor : OZ „Zober loptu, nie drogy“,

Usporiadateľ : ZŠ Nižná brána Kežmarok

Miesto konania : telocvičňa ZŠ Nižná brána Kežmarok

Termín : 5. 12. 2013

Myšlienka turnaja : V tomto turnaji nie je dôležité kto sa stane víťazom súťaže. Cieľom autorov projektu je, aby deti odišli s dobrým pocitom, dobrou náladou po príjemne strávenom čase na turnaji a s myšlienkou, že bez drog je život krajší a plnohodnotnejší. Túto myšlienku má deťom pripomínať aj tričko, ktoré spoluorganizátor daruje účastníkom na začiatku turnaja. Veríme že všetci súťažiaci, tréneri, rozhodcovia, či diváci prídu na turnaj dobre naladení a tiež tak svojou účasťou pomôžu k naplneniu cieľa podujatia.

Podmienka účasti :
- turnaja sa môžu zúčastniť max. 2 družstvá (dvojice) dievčat 7,8,9. ročníkov ZŠ, ktoré sú riadnymi žiačkami danej školy a sú uvedené na súpiske potvrdenej riaditeľom školy. Družstvo tvoria maximálne 3 hráčky a 1 vedúci, 2+1 nahradníčka)
- na ihrisku v tíme sú vždy dve dievčatá,
- vedúci družstva je povinný preukázať sa súpiskou družstva, potvrdenou riaditeľom školy.

Prihlášky :
Cez Mgr. Miroslava Muncnerová – ZŠ Nižná brána Kežmarok a reg. formulár na stránke: „Zober loptu, nie drogy“ do 29.11.2013. Je potrebné potvrdiť prihlášku aj cez školský šport.
Súpisku je nevyhnutné doniesť v deň konania súťaže a odovzdať na technickej porade a musí obsahovať: meno a priezvisko, dátum narodenia, pečiatka školy, podpis riaditeľa.Prezentácia : V deň konania od 07,45 hod. do 08,00 hod.

Rámcový časový program :
07,45 hod. – 08,00 hod. – Prezentácia
08,00 hod. – 08,10 hod. – Technická porada
08,20 hod. – 08,30 hod. – Otvorenie súťaže
08,30 hod. – 14,00 hod. – Priebeh súťaže
14,00 hod. – 14,10 hod. – Vyhlásenie výsledkov
Pozn.: Technickú poradu vedie hlavný rozhodca, rieši a upozorňuje vedúcich družstiev na všetky podmienky, práva a povinnosti súťažiacich, ako aj na oprávnený a neoprávnený štart športovca.

Poistenie : Účastníci sa súťaže zúčastňujú na vlastné individuálne poistenie. Každý účastník je povinný priniesť si originál preukaz poistenca, ktorým sa bude musieť preukázať v prípade potreby! Za zdravotný stav hráčov zodpovedá vysielajúca škola.

Technické ustanovenia

Výstroj : Hráči sa musia dostaviť v čistom oblečení a vhodnej športovej obuvi. Každý hráč družstva dostane pri prezentácii tričko, v ktorom je povinný nastúpiť na všetky zápasy turnaja. Lopty na rozcvičenie poskytne občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“. Rovnako loptu pre súťaž poskytne občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“.

Pravidlá a predpis : Hrá sa podľa platných pravidiel midi volejbalu na ihrisku 3,5×7m ( obe hráčky môžu útočiť zo siete, lopta po príjme nesmie ísť hneď cez, a po troch úspešných podaniach sa obe družstva točia) . Ostatné pravidlá platia, tak ako sú uvedené v predpise. V priebehu turnaja bude k dispozícií pre hráčov a hráčky pitný režim.

Protesty : Protesty budú riešené na mieste, priebežne počas turnaja podľa potreby usporiadateľom.

Systém súťaže : Systém súťaže bude dohodnutý podľa počtu účastníkov na technickej porade pred zahájením turnaja, kde prebehne aj prípadné žrebovanie do skupín za účasti vedúcich družstiev.( 4 skupiny po 5 družstiev, každý s každým v skupine. Postupujú dvaja zo skupín do štvrť finále. Hrá sa 1 set do 25.

Rozhodcovia : Zabezpečí organizátor.

Ceny : Všetky družstvá, ktoré sa zúčastnia turnaja získajú diplom a vecnú cenu pre školy. Zároveň si žiaci a žiačky ponechajú tričká.

Poznámka :
Organizátor si vyhradzuje právo zmien bez porušenia pravidiel.
Za odložené veci usporiadateľ nezodpovedá. Za disciplínu a poriadok zodpovedá pedagogický dozor (vedúci družstva) sprevádzajúci súťažiacich.
Vysielajúca škola v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia účastníkov od okamihu odchodu zo školy až po návrat naspäť. Zároveň budú žiaci v plnej miere rešpektovať pokyny organizátorov školských športových súťaží, s ktorými sa oboznámia pred začiatkom súťaže.
Odporúčame doniesť si aj vlastné pitie.Družstvá sú povinné zúčastniť sa zahájenia a vyhlásenia výsledkov. Pri nedodržaní tejto podmienky budú družstvá hodnotené mimo súťaž.

PaedDr.Dušan Tokarčík – riaditeľ ZŠ Nižná brána Kežmarok
Mgr. Mirka Muncnerová – odborný garant projektu, ZŠ Nižná brána Kežmarok
Damián Exner – riaditeľ OZ „Zober loptu, nie drogy“
Ing. Jana Čarnoká – koordinátorka projektu „Zober loptu, nie drogy“