Poprad Minimixbasketbal - Propozície 2. kola

BAM Poprad, BKM Poprad, MsÚ Poprad – referát mládeže a športu
Občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“

Základné školy: Dostojevského, Francisciho, Jarná, Tajovského a Komenského Poprad

P R O P O Z Í C I E
2. kola Popradskej ligy v minimixbasketbale najmladších žiačok a žiakov v šk. roku 2013/2014

A) Všeobecné ustanovenia

1. Vyhlasovateľ: Mesto Poprad, OZ „Zober loptu, nie drogy“, BAM Poprad, BKM Poprad

2. Organizátor: BAM Poprad v spolupráci so ZŠ Jarná Poprad a OZ „Zober loptu, nie drogy“

3. Termíny: 15. januára 2014 o 9,00 v t­elocvični ZŠ Jarná. Prezentácia do 8,30 h.

4. Kategórie: žiačky a žiaci základných škôl narodení 01.09.2003 a ml.

5. Organizačný výbor: Mgr. Janka Tribulová, PaedDr. Erika Lišková, Ing. Michal Madzin BKM

6. Účastníci: ZŠ s MŠ Komenského Poprad, ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad, ZŠ s MŠ Jarná Poprad, ZŠ s MŠ Tajovského Poprad

7. Ekonomické zabezpečenie: koše, rozhodcov a zapisovateľov zabezpečí BAMP, pitný režim mesto Poprad.

B) Technické ustanovenia

1. Účastníci: 15 členné družstvo tvoria max. 6 chlapci a zvyšok sú dievčatá a 2 vedúci.

2. Podmienky účasti: súpiska predložená pri prezentácii, obsahujúca meno a priezvisko, dátum narodenia, musí byť potvrdená riaditeľom školy.

3. Pravidlá: súťaží sa podľa platných pravidiel FIBA (pre minibasketbal) s podmienkou max. dvoch chlapcov na hracej ploche počas zápasu a nesmie sa hrať zónová obrana.

4. Hrací systém: na každom z piatich turnajov budú hrať 4 určené školy systémom každý s každým, takže na konci súťaže budú mať všetky družstvá rovnaký počet zápasov.

5. Hracia lopta: hracia lopta č. 5

6. Prihlášky: školy sa už prihlásili na referáte mládeže a športu MSÚ a zaregistrovali na portáli www.zoberloptu.sk.

C) Rôzne ustanovenia

1. Za zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúca škola. Organizátor daného turnaja zabezpečí lekárničku. Prípadné poistenie účastníkov jednotlivých kôl je v kompetencii a na rozhodnutí vysielajúcej školy. Každý účastník musí mať preukaz poistenca.
2. Na prvom turnaji na ZŠ Tajovského v novembri 2013 bude mať voľno ZŠ Dostojevského.

Damián Exner v.r. za OZ „Zober loptu, nie drogy“
PhDr. Jozef Pavlík koordinátor žiackej ligy
Mgr. Ján Košťálik v.r. riaditeľ školy