Žarnovica Futsal - Propozície

Občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“
Centrum voľného času Žarnovica
Základná škola Žarnovica

P R O P O Z Í C I E
turnaja vo futsale „ZOBER LOPTU, NIE DROGY“
pre školský rok 2013 – 2014

A/ Všeobecné ustanovenia

Vyhlasovateľ : Občianke združenie „ Zober loptu, nie drogy“

Usporiadateľ : Centrum voľného času Žarnovica, OZ „Zober loptu, nie drogy“

Termín : 14. novembra 2013 o 9, 00 hod.

Miesto : SOŠ Žarnovica / telocvičňa školy/

Prezentácia : 8,15 – 8,30 hod. / kabinet TV /

Technická porada: 8,30 – 8,50 hod.
Technickú poradu vedie hlavný rozhodca, rieši a usmerňuje vedúcich družstiev na všetky podmienky, práva a povinnosti súťažiacich ako aj na oprávnený a neoprávnený štart športovca / mimo súťaž/.

Prihlášky : Na turnaj sa môžete prihlasovať prostredníctvom internetu TU do 31. októbra 2013 .
Zároveň potvrďte svoju účasť aj na cvczarnovica@pobox.sk, alebo telefonicky 681 23 63, 0903279669
Súpisku je nevyhnuté doniesť v deň konania súťaže a odovzdať na technickej porade.
Súpiska musí obsahovať : meno a priezvisko, dátum narodenia, pečiatka školy, podpis riaditeľa.

B/ Technické ustanovenia

Účasť: Žiaci ZŠ nar. 1 .1. 1998 a ml .
Družstvo tvorí 10 hráčov – v hre 5

Predpis: Hrá sa podľa platných pravidiel pre futsal. Systém hry a hrací čas sa určí podľa počtu prihlásených družstiev.

Postup: Bez postupu.

Úhrada : Cestovné na vlastné náklady.

Ceny: Každé družstvo bude odmenené vecnými cenami ( tričká, lopty, diplomy).

Rôzne: Za zdravotný stav zodpovedá vysielajúca škola. Každý účastník si prinesie kartičku poistenca.
Vysielajúca škola zodpovedá v plnej miere za bezpečnosť detí. Zároveň žiaci budú v plnej miere rešpektovať pokyny organizátora , s ktorými sa oboznámi pred začiatkom súťaže. Za odložené veci usporiadateľ nezodpovedá.

Damián Exner – riaditeľ Občianskeho združenia
Mgr. Iveta Obrtlíková – riaditeľka CVČ Žarnovica