Žiar nad Hronom Malý futbal - Propozície

Turnaj v malom futbale detí 5. ročníkov ZŠ

„ZOBER LOPTU, NIE DROGY“

pre školský rok 2013 – 2014

Všeobecné ustanovenia

Vyhlasovateľ : Občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“

Organizátor : Centrum voľného času, Ul. M.R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom

Spoluorganizátor : OZ „Zober loptu, nie drogy“, Technické služby spol. s.r.o.

Usporiadateľ : CVČ na Ul. M.R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom

Miesto konania :
Futbalový štadión (Ul. Partizánska č. 10), Žiar nad Hronom. Koná sa na ihrisku s umelou trávou. V prípade nepriaznivého počasia sa turnaj uskutoční v športovej hale.

Termín : 10. október 2013 (štvrtok)

Myšlienka turnaja :
V tomto turnaji nie je dôležité kto sa stane víťazom súťaže. Cieľom autorov projektu je aby deti odišli s dobrým pocitom, dobrou náladou po príjemne strávenom čase na turnaji a s myšlienkou že bez drog je život krajší a plnohodnotnejší. Túto myšlienku má deťom pripomínať aj tričko, ktoré spoluorganizátor daruje účastníkom na začiatku turnaja. Veríme že všetci súťažiaci, tréneri, rozhodcovia, či diváci prídu na turnaj dobre naladení a tiež tak svojou účasťou pomôžu k naplneniu cieľa podujatia.

Podmienka účasti :
- turnaja sa môžu zúčastniť chlapci a dievčatá 5. ročníkov ZŠ, ktorí sú riadnymi žiakmi danej školy, sú uvedení na súpiske potvrdenej riaditeľom školy.V každom družstve sa na turnaji musí zúčastniť minimálne 3 dievčatá,
- družstvo tvorí 12 hráčov a 1 vedúci,
- na ihrisku musí byť v tíme vždy minimálne jedno dievča,
- technické zabezpečenie a lopty na rozcvičenie poskytne občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“,
- vedúci družstva je povinný preukázať sa súpiskou družstva, potvrdenou riaditeľom školy.

Prihlášky :
Na turnaj sa môžete prihlásiť prostredníctvom internetu na stránke OZ „Zober loptu, nie drog“ TU. Bližšie informácie Vám poskytne Mgr. Ján Kubina na telefónnom čísle: 0915 210 770 – prihlásiť sa telefonicky nie je možné.
Súpisku je nevyhnutné doniesť v deň konania súťaže a odovzdať na technickej porade a musí obsahovať: meno a priezvisko, dátum narodenia, pečiatka školy, podpis riaditeľa.

Prezentácia : V deň konania od 07,45 hod. do 08,00 hod.

Rámcový časový program :
07,45 hod. – 08,00 hod. – Prezentácia
08,00 hod. – 08,10 hod. – Technická porada
08,20 hod. – 08,30 hod. – Otvorenie súťaže
08,30 hod. – 14,00 hod. – Priebeh súťaže
14,00 hod. – 14,10 hod. – Vyhlásenie výsledkov
Pozn.: Technickú poradu vedie hlavný rozhodca, rieši a upozorňuje vedúcich družstiev na všetky podmienky, práva a povinnosti súťažiacich, ako aj na oprávnený a neoprávnený štart športovca.

Poistenie :
Účastníci sa súťaže zúčastňujú na vlastné individuálne poistenie. Každý účastník je povinný priniesť si originál preukaz poistenca, ktorým sa bude musieť preukázať v prípade potreby! Za zdravotný stav hráčov zodpovedá vysielajúca škola.

Pozn.: Stravu organizátor nezabezpečuje.

Technické ustanovenia

Výstroj :
Hráči sa musia dostaviť v čistom oblečení a vhodnej športovej obuvi na ihrisko s umelou trávou – halová obuv, turfová obuv. Nesmú byť použité kopačky. Každý hráč družstva dostane pri prezentácii tričko, v ktorom je povinný nastúpiť na všetky zápasy turnaja. Lopty na rozcvičenie dodáva poskytne občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“. Rovnako loptu pre súťaž poskytne občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“.

Pravidlá a predpis :
Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu a týchto propozícií. Bude sa hrať na autové vhadzovania. Ostatné pravidlá platia, tak ako sú uvedené v predpise. V priebehu turnaja bude k dispozícií pre hráčov a hráčky pitný režim.

Protesty : Protesty budú riešené na mieste, priebežne počas turnaja podľa potreby usporiadateľom.

Systém súťaže :
Systém súťaže ako aj hrací čas bude dohodnutý podľa počtu účastníkov na technickej porade pred zahájením turnaja, kde prebehne aj prípadné žrebovanie do skupín za účasti vedúcich družstiev.

Hodnotenie :
Pri rovnosti bodov rozhoduje
1. vzájomný zápas
2. rozdiel gólov
3. väčší počet strelených gólov
4. penaltový rozstrel
5. žreb

Hracia doba : Podľa počtu zúčastnených družstiev, predbežne 2×10 minút.

Rozhodcovia : Zabezpečí organizátor.

Hlavný rozhodca : Mgr. Peter Hlavačka

Ceny :
Všetky družstvá, ktoré sa zúčastnia turnaja získajú diplom a vecnú cenu pre školy. Zároveň si žiaci a žiačky ponechajú tričká.

Poznámka :
Organizátor si vyhradzuje právo zmien bez porušenia pravidiel.
Za odložené veci usporiadateľ nezodpovedá. Za disciplínu a poriadok zodpovedá pedagogický dozor (vedúci družstva) sprevádzajúci súťažiacich.
Vysielajúca škola v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia účastníkov od okamihu odchodu zo školy až po návrat naspäť. Zároveň budú žiaci v plnej miere rešpektovať pokyny organizátorov školských športových súťaží, s ktorými sa oboznámia pred začiatkom súťaže.
Odporúčame doniesť si aj vlastné pitie.

Družstvá sú povinné zúčastniť sa zahájenia a vyhlásenia výsledkov. Pri nedodržaní tejto podmienky budú družstvá hodnotené mimo súťaž.

Damián Exner – Riaditeľ OZ „Zober loptu, nie drogy“
Mgr. Helena Gáfriková – Riaditeľka CVČ Žiar nad Hronom