Poprad Minifutbal - Propozície

Mesto Poprad
Občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“

P r o p o z í c i e
11. ročníka Žiackej ligy mesta Poprad, ako súčasť projektu „Zober loptu, nie drogy“ pre prihlásené školy v minifutbale koedukovaných družstiev najmladších žiakov a žiačok ZŠ v šk. r. 2013/14

A. Všeobecné ustanovenia

1. Vyhlasovateľ: Mesto Poprad, OZ „Zober loptu, nie drogy“ Košice

2. Organizátor: Referát mládeže a športu MsÚ Poprad, OZ „Zober loptu, nie drogy“, Základná škola Ul. F. Kráľa Poprad – Veľká,

3. Termín a miesto: jesenná časť od 18.09.2013 jarná časť od 24.3.2014 na ihrisku s umelou trávou, príp. v telocvični ZŠ PP – Veľká, organizátor všetkých kôl ŽLMP – ZŠ Poprad – Veľká určí termín a začiatok zápasov telefonicky min. s týždňovým predstihom.

4. Riaditeľ súťaže: PaedDr. Richard Bekess, riaditeľ školy

5. Tajomník súťaže: Mgr. Peter Šepitka č.t. 0903646844 a Mgr Jozef Vernarec

6. Účastníci: ZŠ Dostojevského Poprad, ZŠ Francisciho Poprad, ZŠ F. Kráľa Poprad -Veľká, ZŠ Komenského Poprad, ZŠ Jarná Poprad, ZŠ Letná Poprad, ZŠ Spišská Sobota

7. Ekonomické zabezpečenie: cestovné na náklady vysielajúcej školy, ostatné náklady a náklady na finále ŽLMP hradí Mesto Poprad. MTZ zabezpečuje OZ Zober loptu, nie drogy.

8. Prihlášky: školy boli zaradené do súťaže na základe prihlášok. Je potrebné aby ich potvrdili na www.skolskysport.sk do 30.9.2013. U ú­častníkov dlhodobej ŽLMP je potrebné aby ešte vyplnili veľmi jednoduchý prihlasovací formulár do projektu „Zober loptu, nie drogy“ ktorý školy nájdu na: http://www.zoberloptu.sk/registration/ do 27.9.2013, aby sa mohli uchádzať o tričká a šp. materiál (lopty a pod.) od OZ.

B. Technické ustanovenia

1. Kategórie: najmladší žiaci a žiačky- nar. 1.9.2003 a ml.

2. Podmienka účasti: súpiska potvrdená riaditeľom školy, predložená pri prezentácii, obsahujúca meno, priezvisko a dátum narodenia.

3. Pravidlá: hrá sa podľa pravidiel zverejnených na: http://www.skolskysport.sk/…donalds-cup/
Poverený organizátor má právo upraviť pravidlá v časti rozmery ihriska a bránok, podľa vlastných podmienok, je však povinný zmeny vopred oznámiť školám.

4. Hrací systém: v dlhodobej časti systémom každý s každým dvojkolovo, jeseň – jar.

5. Postup: prvé tri družstvá po jesennej a jarnej časti súťaže postupujú do finále, ktoré sa uskutoční v máji alebo júni 2014 na ihrisku ZŠ Poprad – Veľká.

6. Výstroj: družstvo musí mať jednotné dresy s číslami, hraciu loptu č.4 zabezpečí organizátor, ktorý nie je povinný zabezpečiť lopty na rozcvičenie.

7. Protesty: podať do 15 min. po skončení zápasu, vo finále s vkladom 7,– €

C. Rôzne ustanovenia

1. Za zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúca škola. Organizátor zabezpečí lekárničku. Prípadné poistenie účastníkov jednotlivých kôl je v kompetencii a na rozhodnutí vysielajúcej školy. Každý účastník musí mať preukaz poistenca.
2. Rozhodcov určí organizátor.

Damián Exner v.r. za OZ „Zober loptu, nie drogy“
PhDr. Jozef Pavlík koordinátor žiackej ligy
PhDr. Richard Bekess riaditeľ školy