Bardejov Malý futbal - Propozície

OZ „Zober loptu, nie drogy“
Centrum voľného času, Dlhý rad 12, 085 45 Bardejov

P R O P O Z Í C I E
turnaja v malom futbale žiakov 3. a 4. ročníkov ZŠ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

Vyhlasovateľ: OZ „Zober loptu, nie drogy“

Usporiadateľ: Centrum voľného času v Bardejove a OZ „Zober loptu, nie drogy“

Termín: 28.11.2013 /štvrtok/ o 8.30 hod.

Miesto: Bardejov, CVČ – telocvičňa

Riaditeľ turnaja: Mgr. Darina Soroková

Tajomník turnaja: Mgr. Anton Dubovecký

Technické zabezpečenie: Ing. Mária Dubovecká

Rozhodca: Mgr. Roman Chovan

Kategória: žiaci 3. a 4. ročníkov ZŠ

Úhrada: na vlastné náklady.

Odmena: poháre, diplomy, tričká a sladkosti pre súťažiacich.

TECHNICKÉ USTANOVENIA:

Pravidlá: hrá sa podľa platných pravidiel malého futbalu a tohto rozpisu.

Podmienka účasti: prihláška na predpísanom tlačive. Na zozname môže byť max. 10 hráčov.

Prihlášky: záväzné a písomné na adresu: Centrum voľného času, Dlhý rad 12, 085 45 Bardejov; dubovecky@cigybar.sk; do 22.10.2013.
Prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je k dispozícii TU.

Systém: určí sa podľa počtu prihlásených družstiev.

Rovnosť bodov: vzájomný zápas, rozdiel gólov, väčší počet strelených gólov

Časový rozpis :
od 7.30 hod. – 7.45 hod. prezentácia
7.50 hod. vylosovanie
8.00 hod. otvorenie
8.30 hod. zápasy v skupinách
13.30 hod. vyhodnotenie turnaja

Prezentácia: v deň turnaja od 7.30 hod. – 7.45 hod.

Vylosovanie: 28.11.2013 o 7­.50 hod. žiaci 3. ročníkov ZŠ

Zdravotný stav: za štartujúcich zodpovedá vysielajúca zložka. Účastníkov je povinná poistiť vysielajúca škola.

Upozornenie: každé družstvo musí mať vlastnú loptu, pre vedúcich družstiev sú potrebné prezuvky do telocvične.

Informácie:
Mgr. Darina Soroková – riaditeľka CVČ
Mgr. Anton Dubovecký – odborný garant projektu, tel.č.: 0904675560, dubovecky@cigybar.sk
Damián Exner – riaditeľ OZ „Zober loptu, nie drogy“, projekt@zoberloptu.sk
Ing. Jana Čarnoká – koordinátorka projektu tel. č. : 0908 074 661 jana.carnoka@zoberloptu.sk